Statut

STATUT

Srpskog društva „Ras“

 

 1. Naziv – Srpsko društvo „Ras“.
 2. Srpsko Društvo „Ras“, je dobrovoljna, nepolitička i nezavisna organizacija osnovana od Srba koji žive u Oslu i okolini. Cilj ovog Društva je negovanje srpske tradicije i kulture, kao i razvijanje prijateljstva i međusobne saradnje Srpskog i Norveškog naroda. Društvo je otvoreno za sve ljude dobre volje.
 3. Sedište Društva je u Oslu, na adresi Frognerveien 47, 0266 Oslo. Sedište društva može da menja upravi odbor.
 4. Ciljevi iz člana 2 ostvarivaće se kroz razne forme kao:
 • Sastanci, predavanja, saopštenja, akcije, sportska takmičenja, izleti, kulturno-umetničke manifestacije, druženja, te razni vidovi međusobnog pomaganja
 • Saradnja sa drugim klubovima i udruženjima
 • Saradnja sa društvenim institucijama u Norveškoj
 1. Član Društva može biti svaki građanin u Norveškoji koji prihvata ovaj Statut, koji se upisao u Društvo (pismeno ili preko internet prezentacije Društva) i platio godišnju članarinu. Članstvo u Društvu je dobrovoljno i traje do ispisivanja ili isključenja iz Društva. Član Društva koji svojim postupcima i ponašanjem teško povredi interese i ugled Društva može biti odlukom Upravnog odbora isključen iz Društva. Isključeni član može na odluku o isključenju uložiti žalbu Skupštini Društva, koja donosi konačnu odluku.
 2. Počasni član Društva može postati svaka osoba koja svojim radom i ponašanjem stekne naročite zasluge za ugled i napredak Društva. Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Društva na predlog Upravnog odbora.
 3. Član Društva ima pravo da bira i da bude biran u sve organe Društva. Član društva ima pravo da učestvuje u svi akcijama Društva. Dužnost člana Društva je da se pridržava odredaba ovog Statuta i da radi aktivno na ostvarivanju ciljeva ovog Društva.
 4. Prihode potrebne za rad, Društvo će ostvarivati putem: članarine, donacija, prihoda sa kulturno-umetničkih priredbi, novčane pomoći nadležnih institucija i pojedinaca dobre volje, te drugim delatnostima predviđenim ovim Statutom. Visinu članarine određuje Skupština Društva.
 5. S ciljem ostvarivanja pojedinih delatnosti Društva a u skladu sa članom 2 ovog Statuta formiraju se sekcije. Smernice sekcija za rad donosi Skupština Društva. Rukovodioca sekcije bira Skupština na predlog Upravnog Odbora.
 6. Organi Društva su Skupština Društva i Upravni Odbor.
 7. Skupština je najviši organ Društva. Nju sačinjavaju svi članovi Društva. Skupština se održava jednom godišnje, u decembru. Svoje odluke Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova. Skupštini mogu prisustvovati kao posmatrači i oni koji nisu članovi Društva. Na zahtev jedne trećine članstva ili Upravnog odbora može se održati vanredna Skupština Društva.

 

 1. Zadaci Skuppštine Društva su sledeći:
 • Određuje smernice za rad Društva
 • Određuje visinu članarine Društva
 • Usvaja izveštaj o radu Društva i izveštaj o finansijskom poslovanju Društva
 • Bira i razrešava Upravni Odbor Društva
 • Donosi i menja Statut Društva
 • Formira sekcije Društva i bira njihove rukovodioce
 • Bira Nadzornu komisiju Društva od tri člana
 • Rešava žalbe članova Društva
 • Usvaja plan aktivnosti za sledeću godinu
 1. Upravni Odbor Društva broji od 5 do 10 članova. Odluku o broju članova donosi Skupština. Upravni Odbor društva sačinjavaju:
 • Predsednik
 • Zamenik Predsednika
 • Sekretar
 • Blagajnik
 • Članovi koji su na čelu određenih sekcija
 • Ostali članovi

Upravni Odbor bira se sa mandatom na dve godine. Odluke se donose većinom. Predsednika Društva u njegovom odsustvu zamenjuje zamenik.

 1. Upravni odbor Društva ima sledeće zadatke:
 • Rukovodi radom Društva između dve Skupštine Društva
 • Saziva redovnu ili vanrednu Skupštinu Društva
 • Po potrebi formira komisije ili radne grupe s ciljem izvršavanja određenih zadataka
 • Odlučuje o načinu saradnje sa drugim klubovima i udruženjima
 • Uredno vodi finansijsko – materijalno poslovanje i stara se o imovini Društva
 • Vodi brigu o privatnosti podataka svojih članova i ne sme ih ustupiti trećim licima.
  • Redovnu skupštinu, upravni odbor saziva najkasnije 2 meseca ranije. Svim članovima šalje se poziv na skupštinu sa predlogom dnevnog reda. U pozivu se mora napomenuti da je rok za slanje predloga izmene ili dopune dnevnog reda, predloga za izmenu statuta, kao i predloga za članove UO najkasnije mesec dana pre zakaznog datuma skupštine. Najkasnije 2 nedelje pre zakazanog datuma skupštine, svim članovima se ponovo šalje poziv sa konačnim predlogom dnevnog reda, te predlozima za izmenu statuta i članove UO. Obraćanje članovima mora ići preko elektronske pošte, a ukoliko mogućnosti dozvoljavaju može se koristiti i obična pošta. Članovi su dužni da blagovremeno obaveste UO ako promene elektronsku poštu, tj. ako ne koriste onu koju su naveli prilikom upisa u društvo.
 1. Članovi upravnog odbora ne mogu sami sebe isplaćivati iz kase.
 1. Predsednik Upravnog Odbora saziva sastanke Odbora i rukovodi njime, predstavlja Društvo kod trećih lica, potpisuje akte u ime Društva i obezbeđuje imovinu Društva. Predsednik Društva stara se o izvršenju zadataka predviđenim u članu 14. ovog Statuta. Upravni Odbor donosi odluke o isplatama iz blagajne.
 2. Godišnji obračun obuhvata vremenski period od 01.01 do 31.12 Završni račun će biti potpisan od strane predsednika i blagajnika, a ovlašćeni revizor će prekontrolisati obračun, blagajnu i vrednosne papire. Završni obračun je javan, biće dostupan svim članovima Društva i mora biti odobren na Godišnjoj Skupštini.
 3. Svi organi društva biraju se po pravilu tajnim glasanjem. Skupština može odlučiti o primeni javnog glasanja za organe Društva
 4. Pečat i memorandum moraju sadržati naziv Društva
 5. Srpsko Društvo „RAS“ počinje sa radom 29. avgusta 2010 god. kada je na Osnivačkoj Skupštini Društva usvojen ovaj Statut.
 6. U slučaju prestanka rada – gašenja Društva, sva imovina pripašće parohiji Srpske pravoslavne crkve Sv. Vasilije Ostroški u Norveškoj.

 

Oslo, 29. avgust 2010. godine

Napomene:

Navedenog datuma, 29.avgusta 2010. godine, usvojen je Statut na osnivačkoj Skupštini. Ovaj Statut sadrži sledeće izmene:

 1. Unete su izmene prema odlukama sa redovne godišnje Skupštine održane 23.januara 2016. godine u Oslu.
 2. Unete su izmene prema odlukama sa redovne godišnje Skupštine održane 04.februara 2017. godine u Oslu.
 3. Unete su izmene prema odlukama sa redovne godišnje Skupštine održane 15.decembra 2017. godine u Oslu.
 4. Unete su izmene prema odlukama sa redovne godišnje Skupštine održane 14.decembra 2018. godine u Oslu.

Za preuzimanje Statuta kliknite OVDE.