Статут

СТАТУТ

Српског друштва „Рас“

 

 1. Назив – Српско друштво „Рас“.
 2. Српско Друштво „Рас“, је добровољна, неполитичка и независна организација основана од Срба који живе у Ослу и околини. Циљ овог Друштва је неговање српске традиције и културе, као и развијање пријатељства и међусобне сарадње Српског и Норвешког народа. Друштво је отворено за све људе добре воље.
 3. Седиште Друштва је у Ослу, на адреси Frognerveien 47, 0266 Oslo. Седиште друштва може да мења управи одбор.
 4. Циљеви из члана 2 оствариваће се кроз разне форме као:
 • Састанци, предавања, саопштења, акције, спортска такмичења, излети, културно-уметничке манифестације, дружења, те разни видови међусобног помагања
 • Сарадња са другим клубовима и удружењима
 • Сарадња са друштвеним институцијама у Норвешкој
 1. Члан Друштва може бити сваки грађанин у Норвешкоји који прихвата овај Статут, који се уписао у Друштво (писмено или преко интернет презентације Друштва) и платио годишњу чланарину. Чланство у Друштву је добровољно и траје до исписивања или искључења из Друштва. Члан Друштва који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Друштва може бити одлуком Управног одбора искључен из Друштва. Искључени члан може на одлуку о искључењу уложити жалбу Скупштини Друштва, која доноси коначну одлуку.
 2. Почасни члан Друштва може постати свака особа која својим радом и понашањем стекне нарочите заслуге за углед и напредак Друштва. Одлуку о почасном чланству доноси Скупштина Друштва на предлог Управног одбора.
 3. Члан Друштва има право да бира и да буде биран у све органе Друштва. Члан друштва има право да учествује у сви акцијама Друштва. Дужност члана Друштва је да се придржава одредаба овог Статута и да ради активно на остваривању циљева овог Друштва.
 4. Приходе потребне за рад, Друштво ће остваривати путем: чланарине, донација, прихода са културно-уметничких приредби, новчане помоћи надлежних институција и појединаца добре воље, те другим делатностима предвиђеним овим Статутом. Висину чланарине одређује Скупштина Друштва.
 5. С циљем остваривања појединих делатности Друштва а у складу са чланом 2 овог Статута формирају се секције. Смернице секција за рад доноси Скупштина Друштва. Руководиоца секције бира Скупштина на предлог Управног Одбора.
 6. Органи Друштва су Скупштина Друштва и Управни Одбор.
 7. Скупштина је највиши орган Друштва. Њу сачињавају сви чланови Друштва. Скупштина се одржава једном годишње, у децембру. Своје одлуке Скупштина доноси двотрећинском већином присутних чланова. Скупштини могу присуствовати као посматрачи и они који нису чланови Друштва. На захтев једне трећине чланства или Управног одбора може се одржати ванредна Скупштина Друштва.

 

 1. Задаци Скуппштине Друштва су следећи:
 • Одређује смернице за рад Друштва
 • Одређује висину чланарине Друштва
 • Усваја извештај о раду Друштва и извештај о финансијском пословању Друштва
 • Бира и разрешава Управни Одбор Друштва
 • Доноси и мења Статут Друштва
 • Формира секције Друштва и бира њихове руководиоце
 • Бира Надзорну комисију Друштва од три члана
 • Решава жалбе чланова Друштва
 • Усваја план активности за следећу годину
 1. Управни Одбор Друштва броји од 5 до 10 чланова. Одлуку о броју чланова доноси Скупштина. Управни Одбор друштва сачињавају:
 • Председник
 • Заменик Председника
 • Секретар
 • Благајник
 • Чланови који су на челу одређених секција
 • Остали чланови

Управни Одбор бира се са мандатом на две године. Одлуке се доносе већином. Председника Друштва у његовом одсуству замењује заменик.

 1. Управни одбор Друштва има следеће задатке:
 • Руководи радом Друштва између две Скупштине Друштва
 • Сазива редовну или ванредну Скупштину Друштва
 • По потреби формира комисије или радне групе с циљем извршавања одређених задатака
 • Одлучује о начину сарадње са другим клубовима и удружењима
 • Уредно води финансијско – материјално пословање и стара се о имовини Друштва
 • Води бригу о приватности података својих чланова и не сме их уступити трећим лицима.
  • Редовну скупштину, управни одбор сазива најкасније 2 месеца раније. Свим члановима шаље се позив на скупштину са предлогом дневног реда. У позиву се мора напоменути да је рок за слање предлога измене или допуне дневног реда, предлога за измену статута, као и предлога за чланове УО најкасније месец дана пре заказног датума скупштине. Најкасније 2 недеље пре заказаног датума скупштине, свим члановима се поново шаље позив са коначним предлогом дневног реда, те предлозима за измену статута и чланове УО. Обраћање члановима мора ићи преко електронске поште, а уколико могућности дозвољавају може се користити и обична пошта. Чланови су дужни да благовремено обавесте УО ако промене електронску пошту, тј. ако не користе ону коју су навели приликом уписа у друштво.
 1. Чланови управног одбора не могу сами себе исплаћивати из касе.
 1. Председник Управног Одбора сазива састанке Одбора и руководи њиме, представља Друштво код трећих лица, потписује акте у име Друштва и обезбеђује имовину Друштва. Председник Друштва стара се о извршењу задатака предвиђеним у члану 14. овог Статута. Управни Одбор доноси одлуке о исплатама из благајне.
 2. Годишњи обрачун обухвата временски период од 01.01 до 31.12 Завршни рачун ће бити потписан од стране председника и благајника, а овлашћени ревизор ће преконтролисати обрачун, благајну и вредносне папире. Завршни обрачун је јаван, биће доступан свим члановима Друштва и мора бити одобрен на Годишњој Скупштини.
 3. Сви органи друштва бирају се по правилу тајним гласањем. Скупштина може одлучити о примени јавног гласања за органе Друштва
 4. Печат и меморандум морају садржати назив Друштва
 5. Српско Друштво „РАС“ почиње са радом 29. августа 2010 год. када је на Оснивачкој Скупштини Друштва усвојен овај Статут.
 6. У случају престанка рада – гашења Друштва, сва имовина припашће парохији Српске православне цркве Св. Василије Острошки у Норвешкој.

 

Осло, 29. август 2010. године

Напомене:

Наведеног датума, 29.августа 2010. године, усвојен је Статут на оснивачкој Скупштини. Овај Статут садржи следеће измене:

 1. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 23.јануара 2016. године у Ослу.
 2. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 04.фебруара 2017. године у Ослу.
 3. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 15.децембра 2017. године у Ослу.
 4. Унете су измене према одлукама са редовне годишње Скупштине одржане 14.децембра 2018. године у Ослу.

За преузимање Статута кликните ОВДЕ.